De Raad reageert

Vandaag ontving ik een reactie van Daphne Koene, secretaris van de Raad voor de Journalistiek, op mijn bericht over Tros Opgelicht. Mijn vraag was of de Raad wel deugdelijke uitspraken kan doen als de beschuldigde redactie niet op de zitting verschijnt om haar visie te geven.

Koene merkt op dat de Raad eerder voor deze vraag heeft gestaan, namelijk toen RTL Nieuws, HP/De Tijd en Elsevier te kennen hadden gegeven om niet langer mee te werken aan zittingen van de Raad. De Raad heeft zich toen op het standpunt gesteld dat klachten hoe dan ook behandeld moeten worden. “Al was het maar om niet een ‘onwillige aangeklaagde’ te belonen voor diens opstelling en de klager in de kou te laten staan.”

Koene erkent dat het voor een goede beoordeling van klachten “altijd wenselijk – en soms noodzakelijk – is dat de Raad kennis neemt van de standpunten van de aangeklaagde partij.” Het kan voorkomen dat de Raad zich onthoudt van een oordeel, namelijk als “een standpunt ontbreekt of de standpunten van beide partijen elkaar tegenspreken, en de Raad geen materiaal voorhanden heeft om vast te stellen welk standpunt juist is. Zo is bijvoorbeeld geschied in de zaken RvdJ 2008/36 en 2008/39 die allebei eveneens TROS Opgelicht betreffen, en waarin de Raad zich ten dele van een oordeel heeft onthouden.”

Maar de Raad doet wél uitspraak “als de klager in staat is om voldoende materiaal over te leggen om zijn standpunt aannemelijk te maken”. Dat was volgens Koene het geval in de bewuste TROS-uitzending. De klacht hield in dat Hans Stoker geen serieuze kans had gekregen voor een weerwoord; in de uitzending is te zien dat een verslaggeefster hem op straat om een reactie vraagt. Koene: “Uit het programma en de verder ter beschikking staande gegevens was niet gebleken dat aan klagers op een andere, aanvaardbare wijze om een reactie was gevraagd.”

Dan blijft de vraag nog steeds of de Raad over voldoende gegevens beschikte om een uitspraak te doen. Het argument dat de Raad klagers niet in de kou wil laten staan is begrijpelijk, maar als dat leidt tot uitspraken die geen recht doen aan de werkelijkheid dan ondermijnt de Raad zijn eigen geloofwaardigheid.

Dat besef is blijkbaar ook tot de Raad doorgedrongen, want Koene meldt nog dat “de Raad al geruime tijd achter de schermen werkt aan plannen tot verbetering van zijn klachtenprocedure. In dat verband worden ook de mogelijkheden tot feitenonderzoek (waaronder bijvoorbeeld het horen van getuigen) nader bekeken. Naar verwachting zullen de hiervoor bedoelde plannen, die onder meer voorzien in meer bemiddeling en de mogelijkheid tot herziening, nog dit jaar hun beslag krijgen.”

2 Comments

Add yours →

  1. Schandpaaljournalistiek, is dat de nieuwe norm. Gaat Tros opgelicht eenmalig in de fout of structureel? Overvalsjournalistiek, midden straat, volledig in beeld, geen kans op weerwoord en ook nog aantoonbaar liegen en bedriegen. Het gaat om de kijkcijfers en amusement. Lees het artikel in NRC van 09.08, pagina 32 en 33 en oordeel.

  2. Ik heb in 2017 ook een klacht ingediend tegen AVROTROS Opgelicht die niet in behandeling werd genomen omdat de tegenpartij te laf was om te verschijnen. Ik lees nu dat dit al sinds 2008 speelt, nu 9 jaar later is er nog steeds niets veranderd.
    Wat is de toegevoegde waarde van de Raad als je er niet eens met je klacht bij terecht kan ?

Geef een reactie